Algemene voorwaarden Vintage Concepts

DEFINITIES:

Verhuurder Vintage Concepts, ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 84663278.

Huurder: de natuurlijke en of rechtspersoon, die met Vintage Concepts een overeenkomst aangaat.

Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 1 – ALGEMEEN

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en offertes van Vintage Concepts, tenzij van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken.

1.2 Indien van een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden is afgeweken, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

Vintage Concepts blijft eigenaar van de door ons verhuurde items. Indien er een verkoop van een item ontstaat na een verhuurperiode, is Vintage Concepts vanaf het moment dat het item betaald is, niet meer aansprakelijk voor het product.

Artikel 2 – aangaan van samenwerking

2.1 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, totdat door beide partijen een schriftelijke overeenkomst is getekend.

2.2 Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt of anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van vier weken, te rekenen vanaf de op de offerte vermelde datum.

2.4 Offertes zijn van toepassing voor de huidige opdracht. Voor toekomstige opdrachten zal er een nieuwe offerte worden gemaakt.

Artikel 3 – WIJZIGEN VAN DE OVEREENKOMST

3.1 Indien tijdens de uitvoering van de samenwerking blijkt dat het noodzakelijk is om diensten aan te vullen of te wijzigen, of indien een item zal afwijken van de het voorbeel, zal er in een tijdig overleg een alternatief worden aangeboden. Vintage Concepts is hierin leidend.

3.2 Indien het alternatief en of aanvulling tijdens de samenwerking financiële of kwalitatieve consequenties heeft, dan zal Vintage Concepts de huurder hierover schriftelijk inlichten.

Artikel 4 – VERHUUR

4.1 De huurder dient bij het afhalen of het ontvangen van de gehuurde items zich te legitimeren.

Artikel 5 BORG en aansprakelijkheid

De hoogte van de borg zal worden vastgelegd in de offerte. De borg wordt op het moment, dat de huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, verrekend met de uiteindelijke factuur.

De huurder is aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging van de gehuurde items gedurende de gehele huurperiode en zal de gehuurde items daarvan tegen vervangingswaarden dienen te vergoeden. Ook eventuele reparatiekosten worden aan de huurder in rekening gebracht.

5.2 De verhuurder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige directe en/of indirecte schade van de huurder, waaronder mede begrepen gevolg schade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade.

Artikel 6 – HUURPRIJZEN & TRANSPORT

Huurprijzen en transport zijn opgenomen in de door beide partijen getekende overeenkomst.

Artikel 7 – VERPLICHTINGEN HUURDER

7.1 Voor alle overeenkomsten zijn de algemene voorwaarde van toepassing, de verhuurder heeft ten alle tijden toegang tot de gehuurde items. Daarbij is de huurder aansprakelijk voor het goed onderhouden en behouden van de kwaliteit van de gehuurde items. De items dienen niet te worden onderverhuurd. De huurder wordt geacht direct na ontvangst van de items de items te controleren op het functioneren en gebreken en de bijgeleverde overeenkomst te tekenen.

Daarbij dient al het glaswerk/servies schoon te worden geretourneerd. Brandgaatjes, kaarsvet, schimmel, kauwgom, olie, inkt en andere onherstelbare vlekken worden gezien als schade en komen voor rekening van de huurder, bovenop de overeengekomen offerte.

12. Gedurende de gehele huurperiode is huurder aansprakelijk voor alle boetes, leges, precario, staangelden, milieulasten en/of aanverwante risico’s en kosten, voortvloeiend uit het gebruik van gehuurde zaken.

Artikel 8 – RETOUR EN VERPAKKINGEN

8.2 Indien op de retourdatum op de afgesproken tijd de huurder de goederen niet klaar heeft staan voor verzending of heeft opgestuurd dan wordt vanaf die datum huur in rekening gebracht totdat de goederen retour zijn. Tevens worden alle extra kosten voor transport, arbeid e.d. doorberekend.

8.4 De verhuurder zal bij het retour brengen of halen een telling van de gehuurde goederen verrichten. Deze telling is bindend voor beide partijen.

Artikel 9 – BETALING

De huurder is verplicht de factuur te betalen binnen het afgesproken termijn welke is overeengekomen in de offerte. Een eventuele aanbetaling staat beschreven en is overeengekomen in de offerte.

Artikel 10 –  BEËINDIGING OF ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST

Vintage Concepts heeft ten alle tijden het recht een opdracht te beeïndigen of weigeren, indien op dat moment al kosten zijn gemaakt, kan Vintage Concepts deze kosten opeisen van de huurder.

10.3 Decoraties die op speciaal verzoek zijn besteld en speciaal voor de bestelling zijn gemaakt, worden bij iedere annulering volledig in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

10.6 Bij het einde van de overeenkomst zal de gehuurde items in dezelfde staat als waarin het verstrekt is en gereinigd ter beschikking van de verhuurder moeten worden gesteld. Eventuele reinigingskosten worden in rekening gebracht.

Artikel 13 – TOEPASSELIJK RECHT

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de huurder is het Nederlands recht van toepassing.